Interpersonal Dynamics Inventory

IDI instrumentet mäter en persons beteende i tre dimensioner.

Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att påverka och kontrollera andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter.

Dessa två dimensioner ställs mot varandra i en matris, som skapar fyra så kallade grundbeteendestilar. Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt. De fyra beteendestilarna kallas Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna.

Den tredje dimensionen - Adapatability - mäter hur individen upplevs anpassa sin beteendestil till situationens och andra individers behov.

Att kunna anpassa sin beteendestil till andra människors behov och till olika situationers behov påverkar samarbetsförmågan, den personliga effektiviteten, toleransen för andra människor, etc. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

För mer information besök www.idi.se