Inom teamflow-konceptet arbetar jag med att utveckla befintliga grupper så som projektgrupper och ledningsgrupper till samverkande och högpresterande team. Samverkande team är i min mening dagen största outnyttjade konkurrensfördel.

För vad det handlar om i grund och botten med alla grupper är att skapa effektivitet. När grupper börjar arbeta effektivt så medför det en känsla av lycka, glädje, att allt fungerar och att vi har flyt - men andra ord - en känsla av FLOW.

TeamFlow är ett samlingsnamn för alla de Flow-koncept som vi jobbar med. Det som koncepten har gemensamt med varandra är att det är ett metod-stöd för utveckling av en grupps “mjuka” och “hårda” arbetsprocesser, detta stöd finns tillgängligt från start till mål, utveckling sker genom att fokus på det som fungerar, och en kontinuerlig utvärdering av gruppens effektivitet.

Våra Flow-koncept

Project-Flow: hjälp till projektgrupper.

Management-Flow: hjälp till ledningsgrupper.

Change-Flow: hjälp till grupper och organisationer under stora förändringar.

Integration-Flow: hjälp till grupper och organisationer som genomgår en fusion, hopslagning, eller ett uppköp.

Verktyg för dom mjuka delarna

I dagens kunskapsintensiva organisationer har ”gruppen” växt fram till att bli inte bara den vanligaste arbetsformen, men också den viktigaste. ”Gruppen”, vilken den än må vara, förväntas prestera bättre tillsammans som grupp än individerna var för sig. Vi vet att detta är sant för vi har nog alla varit med i en grupp där samarbetet fungerade otroligt bra. Där energin sprudlar, kreativiteten flödar, engagemanget är på topp och gruppen når fantastiska resultat. Att nå just denna känsla av samverkan är den delen av ledarskapet som dom flesta av de ledare vi möter dagligen beskriver som det allra svåraste.

Kärnan i att skapa samverkande och högpresterande grupper ligger i processen, dom mjuka delarna av ledarskapet. Flow-koncepten ger ledare stöd och hjälp i just de mjuka delarna – det som vi kallar för hur’et. Alla aktivitet som sker i en grupp kan delas in i två delar – ett VAD och ett HUR. Vad’et och Hur’et tillsammans påverkar vilket resultat gruppen når. [ titta på infografik … ]

Från start till mål

Att utveckla en grupps effektivitet är en kontinuerlig process. En grupps samverkan och effektivitet är färskvara Och på samma sätt som vi måste kontinuerligt träna våra muskler för att hålla dom i trim, så måste vi kontinuerligt jobba med gruppens utveckling för att den ska bibehålla sin effektivitet.
Flow-konceptet är kontinuerligt och återkommande så länge gruppen måste prestera. För vissa grupper är detta tidsbestämt, som för projekt grupper, och för andra grupper, så som ledningsgrupper, finns det inget slutdatum. Då finns Flow med som ett ständigt återkommande inslag. [ titta på infografik … ]

Hitta kraften i det som fungerar och låter det växa

Grundsynen i hur vi arbetar med utveckling av grupper inom flow-koncepten kommer från David Cooperriders utvecklingsprocess Appreciative Inquiry (Uppskattande Undersökning). Genom att undersöka det som fungerar i en grupp eller en organisation och göra mer av det , skapar vi motivation, engagemang, och energi. I det positiva hittar vi kraften.
[ titta på infografik … ]

Utvärdering av gruppens effektivitet

Ett av de viktigaste verktygen inom Flow-koncepten är möjligheten att kontinuerligt utvärdera gruppen effektivitet. Som grund till utvärderingen ligger modellen Gruppers 5 Byggstenar (en omarbetning av ”The five dysfunctions of a team” av Patrick Lencioni).
Den mest fundamental byggstenen för alla grupper är ömsesidig tillit. När det finns en ömsesidig tillit i gruppen medför det en orädsla för konflikter som i sin tur skapar engagemang. Det gemensamma engagemanget bidrar till att alla tar ansvar för sina egna ansvarsområden samt ett ansvar för gruppens gemensamma mål.
Utvärderingen används som en indikator på vilket eller vilka av grundstenarna gruppen behöver utveckla och jobba vidare med. [ titta på infografik … ]